kostel

Hádanky pro děti

10.03.2021

Pokud si nevíte rady s následujícími otázkami, zastavte se při procházce v kostele. U mříže najdete časopis DUHA, který je celý věnován sv. Josefovi.
Plášť sv. Josefa - MODLITBA

01.03.2021

Rok svatého Josefa 8. 12. 2020 – 8. 12. 2021

 

PLÁŠŤ SVATÉHO JOSEFA

(Třicetidenní pobožnost k sv. Josefovi)

 

Touto pobožností si zvláštním způsobem vyprosíme ochranu tohoto velkého světce, a zároveň mu vzdáváme úctu.

Tato modlitba se modlí třicet po sobě následujících dní, na památku třiceti roků, které svatý Josef strávil ve společnosti Ježíše Krista, Božího Syna.

Mimořádné milosti, které se dají dosáhnout touto modlitbou, jsou nespočitatelné.

Modlíme se všech šest modliteb po dobu třiceti dnů.

 

Třicetidenní modlitba Pláště svatého Josefa.

 

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen.

Ježíši, Maria, Josefe, Vám věnuji svoje

srdce, i svoji duši.

(3x Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému .....)

 

I.

 

Pozdraven buď slavný svatý Josefe, ty, kterému byly svěřeny

nesmírné poklady nebe i země, ty, který jsi byl pěstounem Pána,

jenž se stará o všechno stvoření světa.

Po své manželce Panně Marii jsi světcem nejhodnějším naší lásky a úcty.

Ze všech svatých jsi byl právě ty vyvolený pro tu nejvyšší čest,

starat se, vést, živit a dokonce objímat Mesiáše,

o kterého by se tak rádi starali mnozí králové.

Svatý Josefe, zachraň moji duši a u Božího milosrdenství mi vypros

vyplnění té prosby, za kterou se pokorně modlím. [ ... ]

A pokud jde o svaté duše v očistci, prosím, vypros jim velkou úlevu v utrpení.

(3 x Sláva Otci ...)

 

II.

 

Ó, mocný svatý Josefe, ty jsi byl vyhlášený za Patrona všeobecné církve,

proto tě vzývám jako největšího ochránce sklíčených a obětuji

nespočetné množství pozdravů tvému nejštědřejšímu srdci,

které je stále připravené pomáhat v jakékoliv potřebě.

K tobě, slavný svatý Josefe, přicházejí vdovy, sirotci, opuštění, utrápení, utlačení.

Neexistuje žal, trpící srdce anebo úzkost, kterou bys nepotěšil.

Prosím tě, využij v můj prospěch ty dary, které ti Bůh dal,

dokud nedostanu odpověď na moji prosbu.

Také vy, svaté duše v očistci, proste za mne svatého Josefa.

(3 x Sláva Otci ...)

 

 

III.

 

Jsou nespočetné zástupy těch, kteří se modlili k tobě přede mnou,

a dosáhli úlevy a pokoje, milosti a dobrodiní.

Moje srdce je také smutné a utrápené,

nemůže najít pokoj uprostřed té zkoušky, v které jsem se ocitl.

Slavný svatý Josefe, ty znáš všechny moje potřeby dřív,

než je vložím do modlitby.

Ty víš, jaká je důležitá tato moje prosba.

Skláním se před tebou s těžkým povzdechem,

pod tíhou problému, který je přede mnou.

Neexistuje lidské srdce, kterému bych se mohl

svěřit se svým trápením. I kdybych našel soucitnou duši,

která by byla ochotná mi pomoct, i tak by mi nepomohla.

Jen ty mi můžeš pomoci v mém trápení, svatý Josefe!

Proto tě prosím, vyslechni moji naléhavou prosbu.

Sv. Terezka píše: „Svět by měl vždy vědět,

že o cokoliv bude prosit svatého Josefa, dostane to."

Ó, svatý Josefe, utěšiteli zarmoucených, smiluj se

nad mým trápením a slituj se nad těmi ubohými dušemi v očistci,

které vkládají tolik naděje do našich modliteb.

(3 x Sláva Otci ...)

 

IV.

 

Ó, vznešený patriarcho, svatý Josefe,

díky tvojí dokonalé poslušnosti Bohu se můžeš za mne přimlouvat.

Díky svému svatému životu, plnému milosti a dobrodiní, vyslechni moji modlitbu.

Pro své nejsladší jméno, pomoz mi.

Pro své nejsvětější slzy, potěš mně.

Pro svoje trápení, přimlouvej se za mně.

Pro svoje radosti, potěš mně.

Od každého zla na těle i na duši, osvoboď mě.

Přede všemi nebezpečími a pohromami, ochraňuj mě.

Pomáhej mi svými mocnými přímluvami a vypros mi skrze své milosrdenství vše, co je nezbytné pro moji spásu, obzvláště však milost,

kterou tak naléhavě potřebuji.

(3x Sláva Otci ...)

 

 

 

 

 

V.

Slavný svatý Josefe, nespočetné jsou milosti a dobrodiní,

kterých jsi dosáhl pro zarmoucené duše.

Ty jsi skrze svoje přímluvy u našeho Pána schopný potěšit nemocné,

utlačené, pronásledované, zrazené, zbavené jakékoliv lidské útěchy,

dokonce i ty, co nemají chléb života, a všechny ty,

kteří se utíkají k tvé mocné přímluvě ve své situaci.

Nedovol, nejdražší svatý Josefe, abych byl jediným, komu by byla odmítnuta prosba o milost, o kterou tě tak upřímně prosím [...]

Ukaž svoji laskavost a štědrost také mně, abych mohl s díkuvzdáním volat:

,Věčná sláva našemu svatému patriarchovi, svatému Josefovi,

Mému velkému ochránci na zemi a obránci svatých duší v očistci."

(3x Sláva Otci ...)

 

VI.

 

Věčný Otče, který jsi na nebesích, skrze zásluhy Ježíše a Marie

Tě vroucně prosím, abys vyslyšel moji prosbu.

Ve jménu Ježíše a Marie se skláním před Tvojí Božskou přítomností a volám,

abys přijal moji prosbu plnou naděje a rozhodnutí vytrvat v modlitbách,

abych mohl být připočten k zástupu těch, kteří žijí pod ochranou svatého Josefa. Rozšiř svoje požehnání na tento převzácný poklad modliteb,

které mu dnes obětuji jako znamení své oddanosti.

(3x Sláva Otci ...)

 

Závěrečná modlitba

(Modlí se v poslední 30. den)

 

Ó, slavný patriarcho svatý Josefe, ty, kterého Bůh vyvolil nad všechny muže,

abys byl pozemskou hlavou nejsvětější z rodin, vroucně tě prosím,

přijmi mne do záhybů svého přesvatého pláště,

aby ses stal ochráncem a správcem mé duše!

Od této chvíle si tě volím za svého otce, ochránce, poradce, patrona  a prosím tě, abych mohl vložit do tvé správy i svoje tělo, duši, vše čím jsem,

vše co vlastním, svůj život i svoji smrt.

Pohlédni na mne, jako na jedno ze svých dětí,

ochraň  mě od zrady mých nepřátel, viditelných i neviditelných.

Pomáhej mi v každé chvíli ve všech potřebách,

utěšuj mě v hořkostech života, hlavně v hodině smrti.

Zanech alespoň slůvko za mne u Božského Vykupitele, kterého jsi směl držet v náručí, i u nejblahoslavenější Panny Marie, tvé nejčistější manželky.

Vypros mi ta požehnání, která mě mohou přivést ke spáse.

Zahrň mne mezi ty, kteří jsou ti nejdražší, a já se vynasnažím být hodným tvého patronátu.

Amen.

Litanie ke svatému Josefovi

 

Pane, smiluj se.                                                        Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                                      Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                                        Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče,                                         smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Maria,                                                            oroduj za nás.

Svatý Josefe,

Slavný potomku Davidův,

Světlo patriarchů,

Snoubenče Boží rodičky,

Přečistý strážce svaté Panny,

Pěstoune Syna Božího,

Starostlivý ochránce Kristův,

Hlavo Svaté rodiny,

Josefe, vzore spravedlnosti

Josefe, vzore čistoty,

Josefe, vzore rozvážnosti,

 Josefe, vzore statečnosti,

Josefe, vzore poslušnosti,

Josefe, vzore věrnosti,

Zrcadlo trpělivosti,

Milovníku chudoby,

Vzore pracujících,

Ozdobo rodinného života,

Ochránce panen,

Útěcho nešťastných,

Naděje nemocných,

Patrone umírajících,

Odpůrce zlých duchů,

Ochránce církve,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (3×)

 

Ustanovil ho pánem domu svého.

A správcem všeho statku svého.

 

Modleme se:

Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo našeho vykoupení;

dej, ať tvá církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy.

Skrze tvého Syna …

 

Hymnus ke svatému Josefovi

 

Davidův potomku slavný,

světlo patriarchů dávných,

ó svatý Josefe,

snoubenče Boží Rodičky,

pros za nás nyní i vždycky,

pěstoune Ježíšův.

 

Čisté Panny cudný strážce,

Syna Božího ochránce,

ó svatý Josefe,

přimluv se za nás zvlášť nyní,

ty hlavo svaté Rodiny,

živiteli Kristův.

 

Muži Bohem vyvolený,

spravedlivý, čistý, věrný,

ó svatý Josefe,

zrcadlo trpělivosti,

k moudrosti a statečnosti

uč nás jít cestou tvou.

 

Kéž jak ty ctíme chudobu,

věrní jsme Božímu slovu,

ó svatý Josefe;

tys zářným vzorem otcům všem

a dělníkům jsi příkladem,

buď rodin oporou.

 

Veď naše srdce k čistotě,

utěšuj v těžkém životě,

ó svatý Josefe,

vlévej naději nemocným,

buď v smrti ochráncem mocným,

vypros v nebi místa.

 

Pomoz nám všem žíti svatě,

záštitou buď církve svaté,

ó svatý Josefe,

ducha zla od nás zapuzuj,

jednou u soudu při nás stůj,

přimluv se u Krista.

MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA V ROCE SVATÉHO JOSEFA:

 

Buď zdráv, ochránce Vykupitele,

a snoubenče Panny Marie.

Tobě Bůh svěřil svého Syna,

v tebe doufala  Maria.

S tebou se Kristus stal člověkem.

Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám,

veď nás cestou života.

Vypros nám milost, milosrdenství

a odvahu,

a braň nás před vším zlem.

Amen.

 

 

 

 

ROK SVATÉHO JOSEFA 8. 12. 2020 – 8. 12. 2021 

Zásvětná modlitba:

Velký Patriarcho a patrone Kristova Tajemného těla - Církve, svatý Josefe!

Od stvoření světa jsi byl Bohem vyvolený, aby ses stal hlavou Svaté rodiny, pěstounem vtěleného Syna Božího a snoubencem přesvaté Panny Marie. V chudobě, v pronásledování, ve vyhnanství, v nedostatku a v odříkání všeho druhu jsi vždy usilovně plnil Boží vůli, vynikal jsi dobrotou, bohabojností a neúnavnou službou druhým. Stal ses tak pro všechny generace vzorem muže, manžela, otce i světce, křesťanským symbolem zbožnosti, pokory lásky a čistoty. V jednotě s naším papežem Františkem dnes o slavnosti Matky Boží Panny Marie zasvěcuji a svěřujeme sebe, kněze, členy řeholních společenství i všechen lid Čech a Moravy pod Tvou mocnou ochranu.

Kéž se - na Tvoji přímluvu - zacelí bolestná rána pandemie, kéž lidé litují svých hříchů a obrátí se k Bohu, kéž osoby duchovní vedeny Duchem Svatým zahoří ctnostmi pro Boží království. Kéž se v nás obnoví vědomí naší úplné závislosti na Bohu a oživí upřímná vděčnost za dary, kterými nás Pán dnes a denně zahrnuje. Kéž se ozdraví vztahy ve veřejném životě, v politice a ve společnosti, kéž se obnoví a posvětí naše rodiny a vztahy v nich, kéž skrze svátost manželství lidé znovu objeví vznešenou krásu Původce veškerého bytí, dobra a lásky.

Před Bohem se Ti dnes cele odevzdáváme, prosíme o Tvou trvalou přímluvu u Pána, o ochranu a pomoc v našem povolání, v životních křížích, v opuštěnosti, nemocech, stáří i v hodině naší smrti.

Svatý Josefe, oroduj za nás!